Všeobecné obchodní podmínky

Nájemní smlouva ke stažení
POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENT

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala společnost Dopravní značení, K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, která je Registrovaná městským soudem v Praze oddíl C, vložka 239329.

Potvrzením těchto VOP, které kupující, nebo nájemce učiní buď ve své objednávce požadované služby nebo zboží nebo tím, že je jeho souhlas obsažen ve smlouvě, se tyto VOP stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy a jejich změny mohou být provedeny na základě dohody obou stran pouze v písemné formě. Pokud jsou v smlouvě dohodnuta odchylná ujednání, mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Smlouva (obchodní smlouva) a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Rovněž tak se tyto VOP stávají součástí smlouvy, pokud na ně prodávající, pronajímatel uvede odkaz v některém z dodacích dokladů vystavených prodávajícím k poskytnuté dodávce zboží.

Obdobně se tyto VOP stávají součástí smlouvy, pokud kupující, pronajímatel s prodávajícím, nájemcem uzavře dlouhodobou (rámcovou) smlouvu, která na dohodnuté období pro smluvní strany stanoví platnost a závaznost těchto VOP.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Dopravní značení, K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
Adresa elektronické pošty: info@dopravni-znaceni.cz
Telefon: 602 514 933

2. Uzavření Smlouvy

Veškerá prezentace zboží, nebo materiálů či strojů poskytovaná prodávajícím, pronajímatelem je informativního charakteru a prodávající, pronajímatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto prezentovaného zboží.

Pro objednání uvede kupující, nájemce ve své objednávce zejména informace o:

 • objednaném zboží, materiálů či strojů (zejména typové číslo, provedení, množství),
 • způsobu úhrady kupní či nájemní ceny zboží, materiálu, stroje,
 • požadovaném způsobu doručení objednaného zboží, materiálu, stroje a nákladech spojených s dodáním,

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, nájemce, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, materiál či stroj, kupní, nájemní cenu, osobu kupujícího, nájemce, způsob úhrady kupní, nájemní ceny a je takto pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy.

Prodávající, pronajímatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí písemně, nebo elektronickou poštou kupujícímu, nájemci skutečnost, že objednávku obdržel.

Prodávající, pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (s údaji o množství zboží, materiálu, nájemném, výši kupní, nájemní ceny, předpokládaných nákladech na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost 30 dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (nájemcem a pronajímatelem) vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím pronajímatelem zasláno kupujícímu, nájemci písemnou nebo elektronickou poštou.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající (pronajímatel) splnit, zašle kupujícímu, nájemci pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího, nájemce.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího, nájemce.

Kupující, nájemce prohlašuje, že souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu, nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí kupující, nájemce sám.

3. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží, pronájmu a případné náklady spojené s dodáním zboží, materiálu, strojů dle smlouvy může kupující, nájemce uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle vystaveného daňového dokladu (dále jen „účet prodávajícího“), nebo v hotovosti.

Společně s kupní, nájemní cenou je kupující, nájemce povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, matriálu, stroje ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní, nebo nájemní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, materiálu, stroje.

V případě bezhotovostní platby je kupující, nájemce povinen uhrazovat kupní, nebo nájemí cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího, nájemce uhradit kupní, nájemní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, pronajímatele.

Prodávající, pronajímatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu, nájemci daňový doklad – fakturu, nebo účtenku za hotovostní platabu.

4. Přeprava, dodání a převzetí zboží, materiálu, stroje

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nájemce nese kupující, nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající, pronajímatel podle smlouvy povinen dodat zboží, materiálu, stroje na místo určené kupujícím, nájemcem v objednávce, je kupující, nájemce povinen na tomto místě převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží, materiálu či strojů od přepravce je kupující, nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, materiálu či stroje a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Prodávající, pronajímatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží nebo služby v záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží, materiálu nebo v připojeném návodu. Pokud má převzaté zboží, materiál, nebo stroj nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, materiálu atd. za které prodávající odpovídá.

Zákonná práva z vad

a) Každá dodávka výrobku či montáže je předána dokladem předání (dodací list, zakázkový list, protokol o předání). Vyúčtování je provedeno daňovým dokladem. Doklady slouží i jako dodací a záruční list, pokud tento není přibalený a potvrzený u zboží již od výrobce. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dokladu předání. Pokud si zboží, materiál či stroj neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím okamžik, kdy jejpřebírá dopravce.

b) Montáže jsou dodávány

 • vodorovné značení (jednosložkovou barvou) se zárukou 12 měsíců
 • vodorovné značení (dvousložkový plast) se zárukou 36 měsíců
 • svislé značení se zárukou 24 měsíců
 • stavební práce se zárukou 48 měsíců
 • instalace přechodného dopravní značení a jeho pronájem
 • dopravní zařízení se zárukou 24 měsíců
 • instalace a nájem reklamního zařízení

c) Zboží, materiál (bez montáže) je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Na zboží, materiál ke kterému dává výrobce záruční list, ručí prodávající po dobu této záruky, nejméně však 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na součásti s nižší životností, než je uvedená záruční lhůta. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží, materiálu či stroje kupujícím, nájemcem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k instalaci (obsluze), mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající, pronájemce má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží, materiálu či stroje.

V této lhůtě může kupující, nájemce uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní či nájemní ceny; nebo
 • vrácení kupní či nájemní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující, nájemce nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní nájemní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží, materiál, stroj větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní, nájemní ceny, výměnu zboží, materiálu, stroje nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající, pronajímatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující, nájemce může u prodávajícího, pronajímatele uplatnit nejpozději do konce záruky, podle svého požadavku má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží, materiálu, stroje možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující, nájemce požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží, materiálu se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, materiálu. Prodávající, pronajímatel není povinen nároku kupujícího, nájemce vyhovět, pokud prokáže, že kupující, nájemce před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného, pronajímaného použitého zboží, materiál, stroje prodávající, nájemce neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6. Vyřízení reklamace

Kupující, nájemce je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího, pronajímatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Dále je postupováno dle reklamačního řádu společnosti.

Uplatnění reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující, nájemce u prodávajícího, pronajímatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, materiálů, strojů, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání nebo u prodávajícího, pronajímatele, u kterého byla věc koupena, pronajmuta.

Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podnětnou reklamaci a) písemně
b) elektronicky formou e-mailové zprávy na adrese : info@dopravni-znaceni.cz
c) osobně v kanceláři provozovny na adrese: Dopravní značení, K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora v době pracovní doby
Na reklamaci je sepsán protokol o neshodě (reklamaci), který musí obsahovat datum dodání, název zakázky (výrobku), reklamované množství, popis závady.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající, pronajímatel obdržel od kupujícího, nájemce reklamované zboží. Uplatní-li kupující, nájemce právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající, pronajímatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Kupující, nájemce je povinen sdělit prodávajícímu, pronajímateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího, pronajímatele je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující, nájemce své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující, nájemce je povinen prokázat nákup zboží, pronájem materiálu či stroje (nejlépe dokladem o koupi, pronájmu).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží, materiálu či stroje prodávajícímu, pronajímateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží, materiál či stroj by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Postup při uplatnění reklamace:

Pracovník po ohlášení reklamace stanoví stav reklamace, určí zda jde o oprávněnou či neoprávněnou reklamaci. V případě oprávněné reklamace se dohodne se zákazníkem na časovém harmonogramu při odstraňování závady. Pokud nelze telefonicky určit závadu, vyšle odpovědného pracovníka, který určí o jakou závadu se jedná, příp. ji ihned odstraní. Nejde-li odstranit na místě, zajistí firma dle rozsahu poškození opravu po dohodě v co nejkratším termínu. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník v případě neoprávněné reklamace. Reklamované zboží, materiál či stroj musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě a manipulaci.

Povinnosti prodávajícího, pronajímatele

O výsledku reklamace vyrozumí reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak nebo pokud nebudou identifikovány překážky v odstranění tj. znemožnění odstranit závady na z důvodu povětrnostních podmínek, logistických důvodů (nákupu materiálu, dopravy) a podobně o prodloužení termínu odstranění bude vyhotoven zápis. Dnem uplatnění reklamace se rozumí datum obdržení reklamovaného zboží, materiálu či stroje.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží či materiálu zaplacením celé ceny.

Prodávající, pronajímatel není ve vztahu ke kupujícímu, nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písem. e) občanského zákoníku. Kupující, nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou v těchto VOP upraveny, se řídí příslušnými platnými právními předpisy, zejména ust. zákona č. 89/2012 Sb. o koupi.

8. Doručování

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího, pronajímatele a kupujícího, nájemce musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 100/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů včetně nařízení GDPR.

10. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplaných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formou. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Dne: 14.5.2019
Schválil: Bc. Jaroslav Nepraš

Kontakt

Dopravní značení KH s.r.o.
Potoční 259
284 01 Kutná Hora