GDPR

Správce osobních údajů

Společnost Dopravní značení K. H. s.r.o., IČ: 03893278, DIČ: CZ03893278, Potoční 259, 8401 Kutná Hora, zapsaná v Obchodním rejstříku zpracovává z důvodu identifikace zákazníků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dříve i dále jen „Nařízení“),

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje 

Společnost zpracovává vaše osobní údaje mimo jiné při následujících příležitostech:

Jedná se o tyto osobní údaje získané při těchto příležitostech:

 • údaje od uchazečů o zaměstnání (nezbytné údaje potřebné pro kontaktování uchazeče o zaměstnání)
 • osobní údaje evidované v rámci účetních dokladů (identifikace osob v rámci oběhu účetních dokladů),
 • osobní údaje evidované v rámci správy a údržby majetku, svěření do užívání,
 • údaje získané prostřednictvím www stránek s žádostí o informace o produktech a službách,
 • údaje získané povoleným způsobem od našich obchodních partnerů,
 • údaje získané z přímých marketingových kampaní, prostřednictvím osobního kontaktu, emailu, písemně, telefonicky
 • údaje získané v rámci evidence poptávek, zpracovávaných nabídek (poskytování informací o produktech a službách),
 • údaje potřebné pro nákup služeb, zboží (údaje dodavatelů), který dodává produkty nebo služby,
 • údaje související s prodejem nebo poskytovanou službou (pokud je prodán produkt nebo služba),
 • údaje potřebné pro poskytování souvisejících doplňkových služeb - půjčovna nářadí
 • údaje potřebné při řešení reklamací, které jsou u nás uplatněny (dle smluvních podmínek, nebo zákonných práv),
 • údaje související s dohodnutou službou s vyřizováním reklamací,
 • kamerové systémy správce osobních údajů - kamerový systém, se záznamem

Jaké shromažďujeme vaše osobní údaje

Informace o uchazečích o zaměstnání, zákaznících, dodavatelích

 • jméno a příjmení
 • identifikační číslo – fyzické osoby podnikající
 • daňové identifikační číslo
 • číslo účtu
 • číslo dokladu - občanský průkaz
 • číslo dokladu – cestovní doklad
 • číslo dokladu – řidičský průkaz
 • podpis
 • adresa trvalého bydliště/sídla firmy
 • telefonní číslo - pevná linka
 • telefonní číslo - mobil
 • číslo faxu
 • emailová adresa
 • vzdělání
 • kamerový záznam
 • akademické tituly
 • znalosti, dovednosti

Jak mohou být vaše údaje použity 

Personální a mzdová agenda,
Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi společností a zaměstnancem, uchazečem o zaměstnání. Pravidla pro získání a využívání osobních údajů.
Uchazeč o zaměstnání
1. Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání, které od uchazeče získá v souvislosti s jednáním o uzavření pracovněprávního vztahu nebo uzavření některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to zejména osobní údaje obsažené ve smluvní dokumentaci, jež byly založeny uchazeče o zaměstnání (životopis) popřípadě další osobní údaje, které v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnavatel o zaměstnanci získá nebo zaměstnavateli zaměstnanec kdykoliv později sám poskytne za účelem:
(i) uzavření, změnu či ukončení smluvního vztahu s jeho osobou (včetně před smluvního vyjednávání),
(ii) plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi uchazečem o zaměstnání a společností aj.
(iii) Databáze uchazečů o zaměstnání osobní údaje je zpracováváno pro účely vedení databáze (evidence) uchazečů o zaměstnání ve společnosti, v rámci které jsou evidovány osobní údaje o neúspěšných uchazečích o zaměstnání ve společnosti, u kterých je pravděpodobné, že jim může být učiněna nová nabídka na zaměstnání ve společnosti. Oprávněným zájmem společnosti je zde obsazení pozic ve společnosti, které se v budoucnu uvolní, a tedy efektivní fungování společnosti.
Účetní služby,
Společnost je povinná k vedení účetních agend, které plynou z povinnosti vedení zákona o účetnictví.
Evidence o všech subjektech, které se povinně objevují na účetních dokladech společnosti.
Provoz (správa, revize, BOZP, OOPP),
Společnost je povinná k zabezpečení provozu, vést doložitelnou evidenci plnění zákonných požadavků. Jedná se o evidence o zaměstnancích, dodavatelích a i jiných subjektech, které související s požadavky správy a údržby provozu. Jedná se ve většině případů o vedení zákonných požadavků nebo oprávněných zájmů správce osobních údajů.
Poskytování služeb,
Jedná se o evidence plynoucí z požadavků na poskytování služeb správcem osobních údajů, které plynou ve většině případů z požadavků plnění smluvních vztahů poskytovaných služeb, nebo na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, nebo na základě souhlasu získaných od subjektů údajů.
Neshody a reklamace,
Jedná se o evidence plynoucí z požadavků na hodnocení výkonnosti poskytovaných služeb správcem osobních údajů, dále plnění požadavků, které plynou z požadavků zákonných nebo smluvních záruk za poskytované služby pro doložení shody poskytovaných služeb. Požadavky plynou z oprávněných zájmů nebo plnění smluvních závazků společnosti.
Údaje získané z kamerových systémů správce osobních údajů, 
-  kamery jsou instalovány pro účely ochrany majetku, dokladování policii ČR.

Webová prezentace,
Kontakty na pracovníky společnosti jsou základní identifikační údaje, které jsou nezbytným minimem pro informování třetích stran o pracovnících společnosti za účelem snadného kontaktování (snadné komunikace o přáních, případně stížnostech na činnost správce osobních údajů).

COOKIES

V případě, že jsou internetové stránky vybaveny COOKIES, uživatel svobodně souhlasí odsouhlasením s jejich používáním. Anonimizované údaje, není možné přiřadit ke konkrétním osobám, údaje nepodléhají zpracování osobních údajů. Na základě informací, které jsou prostřednictvím cookies shromažďovány, není možné identifikovat konkrétní osobu. Užíváním cookies je myšleno techniky zařízení, nikoli konkrétní osoba.

Jak zabezpečujeme vaše údaje 

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření a ochranou údajů v tištěné a elektronické podobě.
V tištěné podobě - fyzickým zabezpečením, ochranou před zneužitím, neoprávněným kopírováním a podobně.
V elektronické podobě - ochranou před zneužitím na zabezpečených serverech, počítačích nebo na zabezpečených fyzických nosičích.

Jak dlouho údaje uchováváme 

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro více účelů, uchováváme je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula. Přístup k údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel. Lhůty pro uchování vycházejí ze zákonných povinností, potřeb poskytovaných služeb. Údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny. Používání pro účely vedení personálních a mzdových agend

Tyto údaje musíme uchovávat pro daný účel po nezbytnou dobu doložení zákonných požadavků plynoucích ze zákoníku práce a souvisejících předpisů.
Některé údaje, které jsou vedeny z důvodu, zejména oprávněného zájmu po dobu trvání pracovního poměru.
Používání pro účely vedení účetních agend
Tyto údaje musíme uchovávat pro daný účel po nezbytnou dobu doložení zákonných požadavků.
Použití evidence osobních údajů zaměstnance v rámci poskytování služeb
Tyto údaje musíme uchovávat pro daný účel po nezbytnou dobu doložení zákonných a záručních podmínek.
Použití pro účely plnění smlouvy týkající se poskytování služeb
Pokud jde o údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k zákazníkovi, můžeme tyto údaje uchovávat po dobu, kdy zůstává smlouva platná, lhůta může být prodloužena i o potřebnou dobu pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.
Pokud jsou řešeny externí nároky ke společnosti
Ve vztahu k jakýmkoliv údajům, u nichž to přiměřeně považujeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám nám nebo třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

Práva subjektů údajů

Podle GDPR má Subjekt právo:

 • požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů, o které lze požádat na adrese: gdpr@dopravni-znaceni.cz
 • získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které poskytl,
 • získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a – pokud to bude technicky proveditelné – má právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování údajů zakládá na souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky,
 • požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme,
 • požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných důvodů, zpracování, které by proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává zákonné.
 • v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili,
 • vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování, včetně profilování, na základě oprávněných zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů,
 • požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti.

Uplatnění práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), zájmů společnosti (např. zachování právních výsad) nebo práv a svobod dalších osob.

Pokud jsou některá z těchto práv uplatněna musí výt odpovědnou osobou za ochranu osobních údajl prověřena oprávnění.

Musí být reagováno bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž subjetk údajů musí být informován.

Práva, včetně vznesení stížností lze současně uplatnit u orgánu pro ochranu údajů (www.uoou.cz).

Kontakt

Dopravní značení KH s.r.o.
Potoční 259
284 01 Kutná Hora